Facebook Whatsapp

לקביעת פגישת ייעוץ

השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר

  הטרדה מינית

  החוק למניעת הטרדה מינית חוקק בארץ בשנת 1998, וחולל מהפך. עד לחקיקת החוק, השתרשו בארץ, ובעיקר בצבא או במקומות עבודה בהם הגברים "תפסו פיקוד" , נורמות התנהגות שוביניסטיות פסולות, שכללו הערות מיניות כלפי נשים ואף כפיית מגע בניגוד לרצונן .

  החוק עורר ועדיין מעורר בארץ הדים רבים, וישנם רבים, בייחוד גברים, הכופרים בנחיצותו ומלגלגים על תוכנו.

  לפי מחקרים סטטיסטיים שנערכו בארץ, שליש עד מחצית מהנשים הוטרדו מינית, בין אם מילולית ובין אם פיזית. אין ספק שמדובר בתופעה חמורה שיש למגרה.

  מחקרים מראים כי למעלה מ- 90% מהמוטרדות מינית סבלו בעקבות ההטרדה ממצוקה נפשית משמעותית המתבטאת בתסמינים של פחד, כעס, דיכאון, התקפי בכי, אובדן תחושת הערך העצמי, רגשות ניכור, השפלה ותחושות של פגיעות ואין-אונים.

  מהי הטרדה מינית?

  החוק למניעת הטרדה מינית קובע כי הטרדה מינית היא כל אחד מהמעשים הבאים:

  1) סחיטת אדם לביצוע מעשה בעל אופי מיני. לדוגמא : מעביד המאיים לפטר עובדת אם לא תקיים איתו יחסי מין.

  2) מעשה מגונה.

  לדוגמא: גבר הנוגע באישה לשם גירוי מיני או החושף את עצמו בפניה, ללא הסכמתה.

  3) הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם שהראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות האמורות; ואולם – אין צורך להראות אי-הסכמה כשההצעות מופנות:

  א) לקטין, לחסר ישע, לתלמיד או למטופל – תוך ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או טיפול; ב) לעובד, תוך ניצול של יחסי מרות בעבודה.

  4) התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כשאותו אדם הראה למטריד כי אינו מעוניין בהתייחסויות האמורות; לדוגמא: שליחת אתרים פורנוגרפיים בדואר אלקטרוני, למרות שהשולח התבקש לחדול מכך. ואולם אין צורך להראות אי הסכמה במקרים שסויגו בפסקה (3) לעיל.

  5) התייחסות מבזה או משפילה ביחס למינו או נטייתו המינית של אדם, בין אם הוא הראה שהדבר מפריע לו ובין אם לאו. לדוגמא: הערות לאדם על היותו הומוסקסואל.

  מה עושים נגד המטריד?

  במקרה שבו אירעה הטרדה מינית, קיימות מספר דרכי פעולה נגד המטריד, וביניהן:

  1. הגשת תלונה במשטרה – הטרדה מינית הינה עבירה פלילית, והעונש המקסימאלי הקבוע בחוק למניעת הטרדה מינית הוא 4 שנות מאסר.
  2. הגשת תביעה כספית נגד המטריד – הנפגע/ת יכולים להגיש תביעה נגד המטריד (וגם נגד המעביד). אפשר לתבוע עד 50,000 ש"ח.

  ללא הוכחת נזק. לתביעה אפשר להוסיף פיצוי על נזקים כמו הפסד השתכרות, נזק נפשי וכיוצ"ב.

  בדרך כלל, המטריד הינו גבר והמוטרדת הינה אישה אך יתכן והמצב יהיה הפוך כמובן.

  הטרדה במקום העבודה:

  החוק מתייחס בחומרה יתרה לכל ניסיון לפגוע באדם בשל תלונה או תביעה שהגיש על הטרדה מינית שסבל. החוק אוסר פגיעה כזו, המכונה בחוק "התנכלות". ההיגיון בבסיס האיסור הינו כמובן עידוד תלונות כנגד מעשי הטרדה מינית, והפגת חששות מצד מתלוננים כי יאונה להם.

  החוק מגדיר הטרדה מינית והתנכלות כעבירות פליליות שעונש מאסר בצידן, ובנוסף לכך – כעוולות אזרחיות, אשר ניתן לתבוע פיצויים בגינם.

  החוק מטיל חובה על מעביד לנקוט אמצעים סבירים למניעת הטרדה מינית והתנכלות במסגרת יחסי עבודה ע"י עובדו או כל אדם הממונה מטעמו, ולשם כך מחויב מעביד לקבוע במקום העבודה מנגנון יעיל להגשת ובירור תלונות בגין הטרדה מינית או התנכלות, ולטפל ביעילות במקרים כאמור.

  מעביד המעסיק יותר מ- 25 עובדים מחויב לקבוע ולפרסם בין עובדיו תקנון, אשר יוצג במקום בולט במקום העבודה בו יפורטו עיקרי הוראות החוק בעניין הטרדה מינית, דרכי הגשת תלונות בנדון במסגרת החברה, והטיפול בהן. החוק מוסיף וקובע כי מעביד שאינו ממלא אי אלו מהחובות הנ"ל ישא ישירות באחריות אזרחית (היינו – חבות בתשלום פיצויים) בגין מעשה של הטרדה מינית ו/או התנכלות שביצע עובדו או ממונה מטעמו במסגרת יחסי העבודה.

  על המעביד להביא את האיסור על הטרדה מינית והתנכלות לידיעת כל עובד וכל ממונה מטעמו במקום העבודה, להבהיר להם את הוראות החוק והתקנות, ולדרוש מהם להימנע ממעשים כאמור.

  בנוסף, על מעסיק לדאוג לכך כי הטרדה מינית והתנכלות יוגדרו כעבירות משמעת במקום העבודה, על כל המשתמע מכך.

  כל מעביד, בלא קשר למספר המועסקים על-ידו, חייב למנות אדם בעל כישורים וניסיון מתאימים, וככל שניתן – אישה, לתפקיד של "אחראי לעניין מניעת הטרדה מינית" (להלן: "האחראי"). האחראי יהיה הכתובת לתלונות בעניין הטרדה מינית, קיום בירור לשם מתן המלצות למעביד, וכן מתן ייעוץ ומידע בנושא לעובדים הפונים אליו.

  במקרה של תלונה על הטרדה מינית או התנכלות במקום העבודה, על המתלוננת עצמה או אחר מטעמה להגיש את התלונה, בכתב או בע"פ, לאחראי. על האחראי מוטל לפעול לבירור התלונה ביעילות וללא דיחוי, ובתוך כך עליו:

  (א) ליידע את המתלוננת באשר לדרכי הטיפול בתלונה (הגשת תלונה במשטרה, הגשת תביעה בבית הדין לעבודה ו/או בירור במקום העבודה); (ב) לשמוע את המתלונן, הנילון, ועדים – אם ישנם, ולבדוק כל מידע שהגיע אליו בעניין;

  (ג) להגן על כבודם ופרטיותם של המתלוננת, הנילון ועדים אחרים, ולא לגלות מידע שהגיע אליו במהלך הבירור אלא אם נדרש הדבר לבירור עצמו או עפ"י דין;

  (ד) להגן על המתלוננת מפני פגיעה כתוצאה מהגשת התלונה ולפעול להרחקת הנילון מהמתלוננת למשך בירור התביעה, ככל שהדבר ניתן בנסיבות העניין; ו-

  (ה) להגיש למעביד סיכום בכתב של הבירור בליווי המלצות מנומקות להמשך הטיפול.

  המעביד מצידו מחויב להעביר לאחראי כל מידע המובא לידיעתו באשר להטרדה מינית המתרחשת במסגרת יחסי העבודה, אף אם לא הוגשה כל תלונה בנדון,לשם בירור האירוע וגיבוש המלצות.

  מעביד המקבל סיכום תלונה מהאחראי, נדרש להחליט בתוך 7 ימים על אחד או יותר מקווי הפעולה הבאים:

  (א) מתן הוראות לעובדים המעורבים במקרה, לרבות בדבר כללי התנהגות ראויים במסגרת יחסי עבודה והרחקת הנילון מהמתלוננת, וכן נקיטת צעדים בענייני

  עבודה, והכל כדי למנוע את הישנות המעשה וכדי לתקן את הפגיעה שנגרמה למתלוננת;

  (ב) פתיחה בהליכים משמעתיים לפי הוראות הסדרי המשמעת החלות אצל המעביד.

  (ג) אי נקיטת צעד כלשהו.

  על המעביד למסור למתלוננת, לנילון ולאחראי הודעה מנומקת אודות החלטתו באשר לאופן הטיפול באירוע, וכן לאפשר למתלוננת ולנילון לעיין בסיכום האירוע ובהמלצות שגיבש האחראי. המעביד רשאי, עקב שינוי בנסיבות, לשנות את החלטתו או לעכב את ביצועה, ובמקרה כזה עליו למסור הודעה מנומקת בכתב למתלוננת, לנילון ולאחראי. בנוסף, רשאי מעביד לדחות את החלטתו, לעכב את ביצועה או לשנותה, בשל הליכים משמעתיים או משפטיים הנוגעים למקרה נושא ההחלטה.

  למרות שקיימות עבירות קשות יותר בתחום זה בחוק העונשין כגון אונס בתי המשפט מחמירים לאחרונה עם עבירות של הטרדה מינית במיוחד אלו הבולטות ולא כאלו שקרובות לחיזור כושל מאש הטרדה ממשית.

   

  לקביעת פגישת ייעוץ

  השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר   מאמרים נוספים

   נושאים נוספים

   צוות עורכי הדין הנוסף של המשרד מעניק שירותים בתחומים שונים כגון – דיני נזיקין ( תאונות וביטוחים) , משפט פלילי , עבירות תנועה, משפט צבאי...

   המשיכו לקרוא >

   לקביעת פגישת ייעוץ

   השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר

    קידום אתרים לעורכי דין
    Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support